Peter Slobodník – Prema
Bazovského 410/10
949 11 Nitra

IČO: 55676219
DIČ: 1085667154
IČ DPH: SK1085667154 – sme platitelia DPH

Bankové spojenie:
ČSOB
IBAN: SK07 7500 0000 0040 0849 6790

Mobil: 0911 277 217
E-mail: info@sprejovo.sk

Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Prevádzková doba telefonickej podpory:
Pondelok až Piatok od 8.00 do 16.00 hod

Zodpovedný vedúci:
Ivan Slobodník

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

ČLÁNOK I.

VYMEDZENIE POJMOV

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Prema – Ivan Slobodník, Kvetná 18, 949 01 Nitra.
2. Predávajúcim je Prema – Ivan Slobodník, Kvetná 18, 949 01 Nitra.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Prema – Ivan Slobodník, Kvetná 18, 949 01 Nitra.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim formou objednávky cez e-shop.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu ako aj telefonickú komunikáciu.

ČLÁNOK II.

CENA

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

ČLÁNOK III.

OBJEDNÁVKA

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb formou objednávky cez e-shop.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

ČLÁNOK IV.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
– platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
– platba prevodom na účet.

2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
– individuálnu množstevnú zľavu uvedenú v popise k tovaru.

4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

ČLÁNOK V.

DODACIE PODMIENKY PRE SLOVENSKO A ČESKO

1. Predávajúci je povinný do 7 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Tovar je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase (pre objednávky odoslané do 15,00 hod. obvykle do 1 – 3 pracovných dní).
3. Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
– kuriérskej spoločnosti s dodaním do 1 – 2 pracovných dní od dňa expedície pre SLOVENSKO
– kuriérskej spoločnosti s dodaním do 2 – 3 pracovných dní od dňa expedície pre ČESKO
– alebo podľa dohody.

ČLÁNOK VI.

POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

1. Pri platbe prevodom na účet si za dopravné účtujeme:

SLOVENSKO
– pri hodnote objednávky do 100,- € s DPH je dopravné – 4,- €
– pri hodnote objednávky nad 100,- € s PDH je dopravné zdarma.

ČESKO
– pri hodnote objednávky do 50,- € s DPH je dopravné – 9,- €
– pri hodnote objednávky nad 100,- € je dopravné – 5,- €.

Ostatné štáty EÚ podľa konkrétnej informácie podľa zadaných kritérií v nákupnom košíku.

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

SLOVENSKO
– pri hodnote objednávky do 50,- € s DPH je dopravné – 5,- €
– pri hodnote objednávky nad 100,- € s DPH je dopravné zdarma.

ČESKO
– pri hodnote objednávky do 50,- € s DPH je dopravné – 10,- €
– pri hodnote objednávky nad 100,- € je dopravné – 6,- €.

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4. Predávajúci môže zaslať, tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

ČLÁNOK VII.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

ČLÁNOK VIII.

STORNO KÚPNEJ ZMLUVY

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

ČLÁNOK IX.

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. (napr.: pre tovary zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa).
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

ČLÁNOK X.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:
1. prevziať objednaný tovar,
2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný:
1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.
2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

ČLÁNOK XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ……
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

ČLÁNOK XII.

ZMLUVNÁ POKUTA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

ČLÁNOK XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.7.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.februára 2023.